Yeni TTK

Yeni TTK

Merhaba,

Bu konuyla ilgili yapılmış sağlıklı bir açıklamayı, öncelikle kendime not olması açısından sizlerle paylaşıyorum.

Kaynak: muhasebe.in
Yazan: Banu Tankurt Yaltur

Yeni Türk Ticaret Kanununda getirilen internet sitesi zorunluluğu sınırlandırılmıştır;

Her sermaye şirketi için getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğü yerine yeni düzenleme ile birlikte sadece bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi zorunluluğuna tabi olacaktır.

6102 sayılı TTK ‘nın getirdiği ve internet sitesinde yayınlanması gereken bilgilerin fazlalığı ve şirketin ticari sır niteliğinde bilgileri içermesi nedeniyle iş hayatında sıklıkla eleştirilen uygulama da özellikle şirketlerin internet sitesinde tüm finansal tablo ve raporlarının sunulması emsal ülke uygulamasında yer almayan aşırı şeffaflık olarak değerlendirilmiştir.

Bu noktadan hareketle tüm evrakların hem internet sitesinde yayınlanmasını hem de basılı doküman haline getirilip 10 yıl boyunca saklama zorunluluğu getirilmesi yeni düzenlemenin amacına aykırı görüldü, böylece sadece bağımsız denetime tabi şirketler açısından internet sitesi yükümlülüğü getirilmiş oldu.

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde, tacirin sicil  numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilecektir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Söz konusu sitede ayrıca anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları, soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanacak. Bu yükümlükleri yerine getirmeyenler için idari para cezası uygulanacaktır.

”Bütün şirketlerin denetime tabi tutulması” maddesinin değiştirilerek yeni düzenlemeye göre denetime tabi  olacak şirketleri Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Dördüncü fıkra uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
(2) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır.
Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.”

Yeni TTK’nın önceki versiyonuna göre büyük, küçük ve orta ölçekli, halka açık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören veya görmeyen, özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketler denetime tabi olacaklardı. Hiçbir anonim şirket bu denetim dışı tutulmamıştı. Ayrıca,yeni TTK’nın Geçici 6’ncı maddesi ile anonim şirketlerin yanı sıra limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de denetime  olacağı öngörülmüştü.

Değiştirilmeden önce internet sitesi oluşturma zorunluluğunu tespit eden yasa şu şekildeydi:

Denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesisi açmak
ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Denetme tabi olan şirketlerin kapsamı tüm şirketleri kapsamayacak şekilde değiştirilince artık internet sitesi yapma zorunluluğu da aynı şekilde değişti.

Yeni  düzenlemeye göre denetime tabi olacak şirketler  Bakanlar Kurulunca belirlenecek ve bu şirketler için internet sitesi kurma ve yayınlanması zorunlu belgeleri yayınlama mecburiyeti olacaktır.